หจก.ภาสิน
ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 6035 41000 206
โทร&แฟกซ์  056-371188, 056-371106

 

กระดาษคิว


กระดาษต่อเนื่อง 


 พิมพ์เข้าเล่ม


ซองฟิล์ม X-ray


แฟ้มเวชระเบียน